ASO

Derde graad

Latijn

  • Latijn - Moderne Talen (3u wisk)
  • Latijn - Wiskunde a (6u wisk)
  • Latijn - Wiskunde b (6u wisk, extra wetenschappen)
  • Latijn - Wiskunde c (8u wisk)

Economie

  • Economie - Moderne talen a (3u wisk)
  • Economie - Moderne talen b (4u wisk)
  • Economie - Wiskunde a (6u wisk)
  • Economie - Wiskunde b (8u wisk)
  • Economie - Wiskunde c (6u wisk, extra wetenschappen)

 Moderne talen

  • Moderne talen - Wetenschappen
  • Moderne talen - Wiskunde

Wetenschappen

  • Wetenschappen - Wiskunde a (6u wisk)
  • Wetenschappen - Wiskunde b (8u wisk)